Skuldir OR lækkað um 76 milljarða á sex árum

2. mar 2016

Orkuveitan

Ársreikningur samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur (OR) staðfestir viðsnúning í rekstri OR og dótturfélaganna á síðustu árum. Með traustri og stöðugri afkomu rekstursins hafa nettó vaxtaberandi skuldir lækkað um 76 milljarða króna frá árslokum 2009. Á sama tímabili hefur eiginfjárhlutfall OR samstæðunnar hækkað úr 14% í 37%.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Auk móðurfélagsins eru helstu fyrirtækin í samstæðu OR þessi; Veitur, Orka náttúrunnar og Gagnaveita Reykjavíkur.

Ársreikningur samstæðu 2015

Lykiltölur fjármála OR 2015

Fjárfestingar tvöfölduðust

Rekstrargjöld fyrirtækjanna innan samstæðu OR hafa verið í jafnvægi síðustu ár og sparnaður í rekstrinum er varanlegur. Þá hafa áhættuvarnir vegna breytinga á álverði dregið úr sveiflum í tekjum. Fjárfestingar fyrirtækjanna tvöfölduðust milli áranna 2014 og 2015 og námu 10,2 milljörðum króna á síðasta ári. Hverahlíðarlögnin að Hellisheiðarvirkjun og viðhaldsboranir á Hengilssvæðinu voru helstu fjárfestingar við virkjanir ON, fráveituframkvæmdir á Vesturlandi og endurnýjun í veitukerfum þar og á höfuðborgarsvæðinu voru umfangsmestu fjárfestingar Veitna. Gagnaveita Reykjavíkur lauk tengingu heimila í þéttbýli Reykjavíkur við Ljósleiðarann.

Skuldir lækkað mikið

Á árinu 2015 lækkuðu nettó vaxtaberandi skuldir OR um 14 milljarða króna. Í árslok 2015 námu þær 158 milljörðum króna og eins og súluritið sýnir hafa þær lækkað um 76 milljarða króna frá árslokum 2009.

Planið

Aðgerðum vegna Plansins má skipta í ytri og innri þætti. Ytri aðgerðir, lán frá eigendum og leiðrétting gjaldskrár, höfðu þá skilað 21,1 milljarði eða 38%. Aðgerðir innan fyrirtækisins höfðu í árslok 2015 skilað 33,9 milljörðum króna eða um 62% af heildarárangrinum.

Stöðuskýrsla aðgerðaáætlunar 2015

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR:

Viðsnúningurinn í fjármálum OR og dótturfyrirtækjanna hefur gengið vonum framar. Sú menningarbreyting sem orðin er í OR skilaði fljótt bættri afkomu. Okkur sýnist að batinn sé varanlegur.

Það kann að koma á óvart að einungis sjötta hver króna af heildarárangri Plansins hafi verið sótt í hækkun gjaldskrár. Fyrir fimm árum, þegar Planinu var hleypt af stokkunum, heyrðist sú skoðun að bjarga ætti OR með því einu að fara í vasa viðskiptavina. Sú var og er ekki raunin heldur hefur á nokkrum árum tekist að reisa við fjárhaginn á nýjum grunni. Þar eiga margir hlut að máli; eigendur fyrirtækisins, stjórn þess, stjórnendur og ekki síst starfsfólk allt. Það á þakkir skildar.

Rekstraryfirlit stjórnenda
Rekstur samstæðu OR 2011 2012 2013 2014 2015
Allar fjárhæðir eru í mkr. á verðlagi hvers árs
Rekstrartekjur ...................................................... 33.626 37.905 39.209 38.526 40.357
Orkukaup og -flutningur............................... (5.016) (4.866) (5.402) (5.335) (6.400)
Laun og annar rekstrarkostnaður......................... (7.375) (7.995) (7.724) (8.346) (8.782)
EBITDA 21.235 25.044 26.084 24.845 25.174
Afskriftir ............................................................... (8.881) (10.371) (8.927) (9.152) (10.747)
Rekstrarhagnaður EBIT 12.354 14.673 17.157 15.693 14.428
Afkoma tímabilsins (556) (2.295) 3.350 8.871 4.176
Sjóðstreymi:
Innleystar vaxtatekjur .......................................... 127 147 209 742 677
Greidd vaxtagjöld ................................................ (5.690) (7.093) (6.308) (4.293) (3.948)
Handbært fé frá rekstri ........................................ 16.930 18.935 20.033 22.084 21.815
Veltufé frá rekstri ................................................. 17.231 19.880 19.675 18.881 22.563